http://www.pis.org.pl/
Serwis Wyborczy
Aktualności

06.10.2005 | źródło: PiS, PAP

Spotkanie Kazimierza Marcinkiewicza z osobami niepełnosprawnymi / Kazimierz Marcinkiewicz meets with disabled persons

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada gruntowną reformę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kandydat PiS na premiera Kazimierz Marcinkiewicz podkreślił, że chodzi o likwidację niepotrzebnej biurokracji przy podziale środków finansowych przekazywanych Funduszowi. W czwartek Kazimierz Marcinkiewicz wraz z posłami Prawa i Sprawiedliwości: Marią Nowak, Tadeuszem Cymańskim i Filipem Libickim spotkali się z przedstawicielami organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Marcinkiewicz zadeklarował, że program gospodarczy PiS to program solidarnej polityki gospodarczej. Państwo musi być
solidarne ze wszystkimi środowiskami. To odnosi się w sposób szczególny do osób niepełnosprawnych - zaznaczył. Chcemy zlikwidować organizacyjną część PFRON, ale to nie oznacza, że chcemy zlikwidować Fundusz – oświadczył kandydat PiS na premiera.

Według Prawa i Sprawiedliwości, Fundusz powinien nadal funkcjonować, ale jego środki finansowe powinny być lepiej zarządzane. Zarządzanie Funduszem miałoby się odbywać na trzech poziomach – dodał Marcinkiewicz. Pierwszy to poziom pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, który będzie mógł używać środków finansowych na ogólnonarodowe programy związane z niepełnosprawnością. Kolejne poziomy zarządzania to regiony-województwa i powiaty – wyliczał Marcinkiewicz.

W ocenie Kazimierza Marcinkiewicza, taki system spowoduje, że środki finansowe dziś przeznaczane na urzędników centrali PFRON będą trafiały bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Nie widzimy żadnej potrzeby utrzymywania pośrednika pomiędzy rządem a niepełnosprawnymi innego jak pełnomocnik rządu ds. osób
niepełnosprawnych - podkreślił Marcinkiewicz. Jednocześnie kandydat PiS na premiera wyraził nadzieję, że pośrednikiem między przyszłym rządem a środowiskiem osób niepełnosprawnych będzie obecny na spotkaniu nowo wybrany, poruszający się na wózku poseł Prawa i Sprawiedliwości Filip Libicki.

Filip Libicki zadeklarował, że jako reprezentant środowiska niepełnosprawnych będzie często spotykał się z jego przedstawicielami. Politykę tworzy się nie tylko z tego, co rząd i ministrowie przedstawią, ale z tego, co państwo od dołu zgłosicie do realizacji - zwrócił się do biorących udział w spotkaniu przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne.

Podczas spotkania z osobami niepełnosprawnymi kandydat PiS na premiera Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek przedstawi swoje propozycje programowe dotyczące działania przyszłego rządu i jego celów strategicznych. Marcinkiewicz podkreślił, że rząd powstanie do końca października. Jest szansa, że już 24 października, czyli dzień po drugiej turze wyborów prezydenckich, przedstawię skład rządu dodał kandydat PiS na premiera.
Chcę w poniedziałek przedstawić swoje propozycje dotyczące głównego zarysu programu działania rządu i chcę to zrobić dlatego w poniedziałek, żeby nie uczestniczyć w kampanii przed pierwszą turą wyborów prezydenckich – podkreślił Marcinkiewicz.

Kazimierz Marcinkiewicz powiedział, że będzie oczekiwał odpowiedzi PO i jej kandydata na wicepremiera Jana Rokity na propozycje, które przedstawi.
Podkreślił, że na etapie prac nad programem będzie korzystał z pomocy ekspertów i większego zespołu negocjacyjnego. W tej chwili czekam na pisemną odpowiedź Jana Rokity na swój środowy list do niego – na zakończenie dodał Kazimierz Marcinkiewicz.


Kazimierz Marcinkiewicz meets with disabled persons

The Law and Justice party (PiS) announces a profound reform of the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons. The PiS prime ministerial nominee Kazimierz Marcinkiewicz underlined that the issue is the elimination of unnecessary bureaucracy in the distribution of financial aid associated with the Fund. On Thursday Kazimierz Marcinkiewicz, together with Law and Justice party MPs Maria Nowak, Tadeusz Cymański and Filip Libicki, met with representatives of organizations for the disabled. Marcinkiewicz declared the PiS economic programme is that of a solidary economic policy. “The state has to be solidary with all social groups. This especially relates to the disabled,” he pointed out. “We want to eliminate the organizational division of the Fund but this doesn’t mean that we want to eliminate the Fund itself,” declared the PiS prime ministerial nominee.

According to the Law and Justice party the Fund should keep on functioning but its finances should be better administered.

Administering the Fund should take place at three levels, Marcinkiewicz added. The first level is that of the governments’ plenipotentiary for the disabled, who will be able to allocate funds for nationwide programmes related to disability issues. Further administering will exist at regional levels – palatinates and counties –

Marcinkiewicz enumerated. In Kazimierz Marcinkiewicz’s assessment, such a system will allow funds, currently allocated for Fund headquarter bureaucrats, to reach the disabled directly. “We don’t see any need to keep an intermediary between the government and the disabled other than the government’s plenipotentiary for the disabled,” Marcinkiewicz underlined. The PiS prime ministerial nominee also expressed hope that the intermediary between the incoming government and the disabled community will be the newly elected Law and Justice party MP Filip Libicki, who is wheelchair-assisted and was present at the meeting.

Filip Libicki declared that as a representative of the disabled community he shall be meeting with its members often. “Policy is not only made through proposals of the government and its ministers but through grassroot initiatives put forward by you to be realized,” he addressed representatives of the organizations for the disabled present at the meeting.

During the meeting with the disabled representatives, the PiS prime ministerial nominee Kazimierz Marcinkiewicz indicated that this Monday he will present his programme proposals regarding the incoming government’s operation and its strategic goals. Marcinkiewicz underlined that the government will be formed by the end of October. “There is a chance that as early as the 24th of October, which is the day after the second round of presidential elections, I will present the composition of the government,” the PiS prime ministerial nominee added. “On Monday, I want to present my proposals concerning the general outline for the programme covering the government’s operation and I want to do that on Monday so as not to participate in the campaign before the first round of the presidential elections,” Marcinkiewicz emphasized.

Kazimierz Marcinkiewicz said that he will await a response from the Civic Platform party and its deputy prime ministerial candidate Jan Rokita to the proposals he will present. He emphasized that during the formulation stage of the programme he will utilize assistance from experts and a larger negotiation team. “At the moment I am awaiting a written reply from Jan Rokita to the letter that I sent him on Wednesday,” added Kazimierz Marcinkiewicz.

 

Szukaj
Kalendarium
Wyniki wyborów
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych
26.99%PiS
24.14%PO
11.41%Samoobrona
11.31%SLD
7.97%LPR
6.96%PSL
Linki
Lech Kaczyński PiS Wiosna Polaków Mniej podatków